575 017 769   kontakt@ogloszenia-krajowe.pl
pl | en
Regulamin

Regulamin Serwisu www.ogłoszenia-krajowe.pl

Spis treści:

I. Definicje ogólne
II. Warunki uczestnictwa w Serwisie Ogłoszeniowym
III. Zasady publikacji ogłoszeń
IV. Konto
V. Cennik ogłoszeń
VI. Zasady promowania ogłoszeń
VII. Towary i usługi zakazane oraz bezprawne i niedopuszczalne działania Użytkowników wobec Regulaminu
VIII. Reklamacje
IX. Postanowienia końcowe

 

***


I. Definicje ogólne:

Dostawca usług – INTER MEDIA SŁAWOMIR MINGA z siedzibą w Gdańsku przy ul. Grunwaldzkiej 411, NIP 587-15-81-184; REGON 385444098

Gość – osoba nie posiadająca konta w Serwisie Ogłoszeń

Kandydat – Użytkownik lub Gość Serwisu Ogłoszeń przeglądający lub/i odpowiadający na ogłoszenia w kategorii „praca”

Kandydat na pracownika –Gość Serwisu Ogłoszeń przeglądający lub korzystający z Serwisu Ogłoszeń w kategorii „PRACA”

Kategoria – kategoria tematyczna w której znajdują się ogłoszenia (DLA DZIECI, DOM, EDUKACJA, ELEKTRONIKA, FIRMY, HOBBY, ŚLUB, MODA, MOTORYZACJA, MUZYKA, NIERUCHOMOŚCI,OBUWIE, ODDAM ZA DARMO, OGRÓD, PRACA, ROLNICTWO, SPORT, USŁUGI, WESELE, ZWIERZĘTA

Konto – indywidualny, unikatowy login, zbiór zasobów Użytkownika, w którym przechowywane są informacje o wystawionych, kupionych i obserwowanych ogłoszeniach.

Kupujący – Użytkownik lub gość Serwisu Ogłoszeń dokonujący ze Sprzedającym Transakcji z wykorzystaniem możliwość transakcyjnych Serwisu Ogłoszeń.

Ogłoszenie – propozycja sprzedaży, świadczenia usługi sporządzona przez Sprzedającego lub oferta pracy zamieszczona wraz z całym procesem rekrutacyjnym umieszczonym przez Pracodawcę w dziale „PRACA”.

Opłaty w SERWISIE OGŁOSZENIOWYM – opłaty o których mowa w pkt V Regulaminu

Pracodawca – Zarejestrowany Użytkownik Serwisu Ogłoszeń publikujący Ogłoszenie w Kategorii ”PRACA” w Serwisie

Przedmiot – towary lub usługi objęte Ogłoszeniem; a także ogłoszenia w kategorii „PRACA”. Przedmiot/usługa/ ogłoszenie o pracę winny być opisane, mogą zawierać zdjęcia przedmiotu. O ile opis i zdjęcia a także sam przymiot nie naruszają prawa oraz wymogów Serwisu Ogłoszeń. (pkt III, VIII Regulaminu)

Regulamin – niniejszy dokument

Rejestracja – procedura zakładania konta wraz z czynnościami akceptacji wymaganych zgód i akceptacji założenia konta

Serwis Ogłoszeń – platforma ogłoszeniowa www.ogłoszenia-krajowe.pl

Sprzedający – Użytkownik publikujący Ogłoszenie w Serwisie i dokonujący z Kupującym Transakcji

Transakcja – umowa pomiędzy Użytkownikiem Serwisu Ogłoszeń lub Użytkownikiem a Gościem dotycząca zbycia przedmiotu, świadczenia usługi lub związana z procesem rekrutacji w kategorii „PRACA”

Usługi Odpłatne SERWISU OGŁOSZEŃ – odpłatne usługi świadczone przez INTER MEDIA SŁAWOMIR MINGA na rzecz Użytkownika, obejmujące m.in.: opublikowanie płatnego Ogłoszenia lub pakietu Ogłoszeń oraz możliwości wykupienia Usług Promowania.

Użytkownik – zarejestrowany podmiot (Użytkownik biznesowy i Użytkownik prywatny). Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto w Serwisie powiązane z danym adresem email.

Użytkownik Biznesowy – Użytkownik Serwisu Ogłoszeń będący osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz korzystający z usług www.ogloszenia-krajowe.pl w ramach Serwisu, w związku ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową.

Użytkownik prywatny — osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, korzystająca z Serwisu po zalogowaniu na Konto.

 


II. Warunki uczestnictwa w Serwisie Ogłoszeniowym

1. Warunki korzystania z Serwisu Ogłoszeń, nie mogą naruszać dóbr osób trzecich. Publikowane treści, zdjęcia, nagrania wideo nie mogą naruszać praw autorskich, praw własności intelektualnej i praw własności przemysłowej, a kwestie publikowanych treści określają przepisy prawa powszechnie obowiązującego i niniejszy Regulamin.

2. Użytkowni zarejestrowani, Goście, Kandydaci oraz każdy kto korzysta z Serwisu Ogłoszeń jest zobowiązany do zapoznania i zaakceptowania Regulaminu, Polityki Prywatności oraz Polityki Cookies.

3. Goście oraz Kandydaci mogą korzystać z Serwisu Ogłoszeń jedynie w sposób ograniczony.

4. Niedozwolone jest pobieranie i dalsze publikowanie treści Serwisu Ogłoszeń z naruszeniem pisemnej zgody osób uprawnionych. Zabrania się ingerowania i udostępniania osobom trzecim publikowanych treści bez pisemnej zgody osób upoważnionych.

5. Niedozwolone jest pobieranie, przechowywanie, przekazywanie znaków graficznych będących w posiadaniu INTER MEDIA SŁAWOMIR MINGA, a będących elementami grafiki Serwisu Ogłoszeń.

6. Użytkownikami Serwisu Ogłoszeń mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. Użytkownikami mogą być osoby, które ukończyły 13. rok życia, ale nie ukończyły 18 lat w zakresie, w jakim mogą nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa i z zastrzeżeniem zasad dla nich przewidzianych.

7. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne lub jednostki organizacyjne, o których mowa w Regulaminie dokonują Rejestracji za pomocą odpowiedniego formularza rejestracyjnego poprzez podanie wyszczególnionych w nim danych. W uzasadnionych przypadkach Serwis Ogłoszeń zastrzega sobie zastrzega sobie możliwość żądania przesłania dodatkowych oświadczeń oraz dokumentów potwierdzających prowadzenie działalności gospodarczej przez podmioty, mające siedzibę, zarejestrowaną działalność lub rzeczywiste miejsce prowadzenia działalności gospodarczej poza terytorium Polski. W przypadku, w którym dokumenty, o których mowa w zdaniu poprzednim sporządzone są w języku obcym innym niż polski - także tłumaczeń na język polskich. W przypadku niedotrzymania warunków określonych w Serwisie Ogłoszeń INTER MEDIA SŁAWOMIR MINGA zastrzega sobie usuwanie ogłoszeń takich osób lub podmiotów.

8. Publikacja w Serwisie Ogłoszeń będzie możliwa po wybraniu województwa oraz kategorii.

9. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego, na podany w nim adres e-mail zostanie wysłana wiadomość która będzie wymagała potwierdzenia Rejestracji oraz inne wymagane prawem informacje. Z chwilą potwierdzenia Rejestracji dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy podmiotem rejestrowanym a Serwisem Ogłoszeń, której przedmiotem są usługi świadczone przez Serwis Ogłoszeń, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

10. Płatności za ogłoszenia zamieszczane w Serwisie Ogłoszeń będą możliwe za pomocą PayPal, Tpay i Dotpay, szerzej pkt V regulaminu.

11. INTER MEDIA SŁAWOMIR MINGA i Serwis Ogłoszeń nie są stronami umów zawieranych za pomocą Serwisu Ogłoszeń.

12. Do korzystania z Serwisu ogłoszeń wymagane jest posiadane urządzenia (np. komputer, smartfon, tablet) z aktywnym połączeniem z Internetem.

13. Ogłoszenia publikowane w Serwisie Ogłoszeń są wyświetlane w wybranych Kategoriach w układzie chronologicznym, tj. zgodnie z zasadą: oj najnowszego do najstarszego, z zastrzeżeniem Usług Promowania.

14. Serwis ogłoszeń przetwarza dane osobowe Użytkowników, osób działających w imieniu Użytkowników oraz Gości zgodnie z postanowieniami Polityki Prywatności oraz Polityką dotyczącą Cookies.

 

III. Zasady publikacji ogłoszeń

1. Firma INTER MEDIA SŁAWOMIR MINGA za pomocą Serwisu Ogłoszeń umożliwia publikację ogłoszeń zarejestrowanym Użytkownikom.

2. Publikowane ogłoszenia są możliwe tylko w formie pełnopłatnej pkt III, V, VI Regulaminu.

3. Ogłoszenie opublikowane przez Użytkownika w Serwisie jest dostępne dla wszystkich osób korzystających z Serwisu, także niezarejestrowanych użytkowników.

4. Ogłoszenie musi zawierać: dokładny opis przedmiotu lub usługi wraz ze sposobem wykonania lub dostarczenia przedmiotu, cenę z określeniem czy jest to cena netto czy brutto. Ogłoszenie musi zawierać informację w jakim miejscu znajduje się przedmiot/jest realizowana usługa.

5. Ogłoszenie może zawierać zdjęcie przedmiotu o ile Zamieszczający posiada prawa autorskie lub pisemną zgodę podmiotu upoważnionego.

6. Kontakt z autorem ogłoszenia będzie możliwy za pomocą wiadomości wysłanej ze strony Serwisu Ogłoszeń. W ogłoszeniu może znajdować się telefon Użytkownika (będzie on widoczny dla wszystkich odwiedzających Serwis Ogłoszeń).

7. Serwis Ogłoszeń nie przyjmuje odpowiedzialności za publikowane treści i za osoby trzecie, w szczególności w przypadku kopiowania i rozpowszechniania Ogłoszeń przez takie osoby na stronach internetowych i portalach niezwiązanych z Serwisem.

8. Publikowane treści muszą być zgodne przepisami prawa powszechnie obowiązującego i niniejszego Regulaminu z zachowaniem następujących wymogów:

a. Treść ogłoszenia musi być zgodna z prawdą,

b. Treść ogłoszenia musi spełniać warunki techniczne ustalone przez Serwis Ogłoszeń,

c. Główna treść ogłoszenia musi być w języku polskim,

d. W jednym ogłoszeniu Użytkownik może sprzedać/oddać lub zamienić tylko jeden przedmiot lub usługę (chyba, że jest to komplet integralnie ze sobą związanych przedmiotów).

e. Oferowany przedmiot może być wystawiony tylko w jednym ogłoszeniu.

f. Możliwe jest oferowanie przedmiotu w tzw. Kompletach, częściach które stanowią większą całość.

g. Możliwe jest umieszczenie informacji o kolorach, fasonach, rozmiarach i innych cechach tego samego wystawionego przedmiotu

h. Treść ogłoszenia może, poza językiem polskim, być publikowana w języku obcym.

i. Użytkownik bierze pełną odpowiedzialność za treść ogłoszenia oraz za to iż treść ogłoszenia w j. polskim jest taka sama jak w języku obcym.

j. Ogłoszenia nie mogą używać słów i zwrotów niecenzuralnych oraz niezgodnych z prawem powszechnie obowiązującym.

k. Użyte zdjęcia być zgodne z prawem powszechnie obowiązującym.

l. Maksymalny rozmiar zdjęcia w Ogłoszeniu to 1 mb, maksymalna szerokość zdjęcia to 800 px.

m. Użytkownik publikując musi wybrać jedną z dostępnych w Serwisie Ogłoszeń kategorii oraz podkategorii a także z zaznaczeniem obszaru (województwa lub terenu całej Polski).

n. Treść ogłoszenia musi zawierać dokładny opis przedmiotu/usługi z podaniem lokalizacji oraz ceny w polskich złotych ze wskazaniem czy jest to cena netto czy brutto, a w przypadku firm z informacją o wystawianiu faktury.

o. Treść ogłoszenia w sekcji „PRACA” musi zawierać dokładny opis oferowanego stanowiska pracy, miejsca pracy, wymagań stawianych kandydatom, podania daty i sposobu składania dokumentów przez Kandydatów.

p. W okresie emisji Ogłoszenia w Serwisie Ogłoszeń, Użytkownik może modyfikować jego treść zgodnie z zapisem Regulaminu oraz usunąć Ogłoszenie. Użytkownik może dokonać przedłużenia czasu emisji Ogłoszenia o kolejne 7,14 lub 30 dni, dowolną ilość razy wykorzystując dowolny pakiet.

q. Przedłużenie czasu emisji Ogłoszenia nie skutkuje przeniesieniem Ogłoszenia na początek listy Ogłoszeń. Z wyjątkiem ogłoszeń promowanych.

r. Z chwilą publikacji Ogłoszenia tożsamym jest iż wystawiony przedmiot jest we faktycznym władaniu Użytkownika, z wyjątkiem firm i podmiotów gospodarczych.

s. Zabroniona jest publikacja ogłoszenia w treści której realizowane transakcje byłyby z pominięciem Serwisu Ogłoszeń.

t. Zabronione jest publikowanie w treści Ogłoszenia innych stron internetowych.

u. W przypadku możliwości negocjacji ceny Użytkownik musi wyraźnie zaznaczyć ów możliwość w ogłoszeniu.

v. W przypadku Ogłoszeń w kategorii „PRACA” podanie wynagrodzenia nie jest obowiązkowe.

w. Użytkownik musi zaznaczyć w ogłoszeniu czy oferowany przedmiot jest nowy czy używany.

x. Ogłoszenia w którym Użytkownik oddaje przedmiot/lub usługę za darmo bez względu na rodzaj przedmiotu lub usługi będą publikowane one tylko w sekcji „ODDAM ZA DARMO”.

y. Zabronione jest podawanie danych kontaktowych z wyjątkach wymaganych przez Serwis Ogłoszeń.

z. W przypadku niewłaściwego wyboru kategorii przez Użytkownika Serwis Ogłoszeń zastrzega sobie prawo do przeniesienia ogłoszenia do właściwego działu.

aa. W przypadku oferowania przedmiotu/usługi niezgodnego z prawem ogłoszenie takie będzie usuwane i w przypadkach określonych w prawie powszechnie obowiązującym zgłaszane stosownym organom. Patrz także pkt VI Regulaminu.

9. Z momentem publikacji Ogłoszenia Użytkownik udziela firmie INTER MEDIA SŁAWOMIR MINGA niewyłączną, nieograniczoną terytorialnie i nieodpłatną licencję na utrwalanie, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie całości lub dowolnego fragmentu Ogłoszenia, w celu jego wyświetlania w Serwisie, a także u partnerów INTER MEDIA SŁAWOMIR MINGA za pośrednictwem których prowadzona jest promocja Serwisu, a także w dowolnym miejscu za pośrednictwem sieci Internet, w tym w wyszukiwarkach internetowych, portalach społecznościowych i innych.

10. Publikacja ogłoszenia rozpoczyna się z chwilą wypełnienia formularza Ogłoszenia oraz po otrzymaniu potwierdzenia wpłaty z systemu płatności, oraz akceptacji ogłoszenia przez administratora.

11. Pojawienie się Ogłoszenia w Serwisie Ogłoszeń następuje niezwłocznie (po zaksięgowaniu), tj. po dokonaniu czynności Użytkownika opisanych w niniejszym Regulaminie i trwa 7, 14 lub 30 dni w zależności od preferencji Użytkownika.

12. Okres o jakim mowa w pkt 11 niniejszego rozdziału może ulec zmianie w następujących sytuacjach:

a. Wystawiony przedmiot został sprzedany na rzecz kupującego,

b. Użytkownik wycofał ogłoszenie,

c. Wystawiony przedmiot zostanie zamieniony na inny przed Użytkownika, niż w pierwotnej wersji Użytkownika,

d. Oferowany przedmiot lub usługa okażą się niezgodne z prawem (w tej sytuacji ogłoszenie usuwa administrator Serwisu Ogłoszeń).

13. W przypadku zauważenia przez Użytkownika lub Gościa przedmiotu lub usługi niezgodnej z prawem osoba taka winna zgłosić ów fakt Administratorowi systemu korzystając z adresu email lub formularza.

14. Po zakończeniu emisji ogłoszenia bez względu na okoliczności jego zakończenia jest ono archiwizowane przez Administratora przez okres 3 miesięcy. Wyjątek stanowią następujące sytuacje:

a. Użytkownik usunął ogłoszenie,

b. Użytkownik usunął konto,

c. Użytkownik sam zarchaizował ogłoszenie.

W przypadku wystawienia przedmiotów/usług niezgodnych z prawem czas przechowywania danych z ogłoszenia określone jest przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

Serwis Ogłoszeń nie ponosi odpowiedzialności za brak archiwizacji ogłoszenia.

 

IV. Konto

1. W celu korzystania ze wszystkich Funkcji Serwisu

2. Ogłoszeń konieczne jest zarejestrowanie Gościa/Kandydata, a następnie zalogowanie się na konto.

1. Zarejestrowany Użytkownik może korzystać z następujących funkcji Serwisu Ogłoszeń.

a. Publikacji ogłoszenia/ogłoszeń,

b. Obserwowania wybranych przez siebie ogłoszeń,

c. Zarządzania swoim kontem,

d. Zarządzania swoimi płatnościami lub/i fakturami wystawianymi przez INTER MEDIA SŁAWOMIR MINGA,

e. Wysyłania wiadomości do innych zarejestrowanych użytkowników Serwisu Ogłoszeń,

f. Odbierania informacji (wiadomości) od innych użytkowników Serwisu Ogłoszeń lub Gości,

g. Zamawiania, promowania swojego ogłoszenia,

h. Zarządzania płatnościami,

i. Zawierania transakcji z innym Użytkownikiem Serwisu Ogłoszeń,

j. Zamieszczania oraz odpowiadania na ogłoszenia w kategorii „PRACA”.

3. Rejestracja konta wiąże się z:

a. Wypełnieniem formularza dostępnego w Serwisie Ogłoszeń oraz podania wymaganych danych o których mowa w niniejszym Regulaminie,

b. Zapoznania się z Regulaminem, Polityką Prywatności i Polityką Cookis oraz akceptacją postanowień w nich zawartych.

4. Po wypełnieniu danych niezbędnych do rejestracji na adres email podany przez Gościa/Kandydata wysłany zostanie link aktywujący, który jest potwierdzeniem założenia konta. Proces rejestracji jest zakończony po aktywacji Konta przez Gościa/Kandydata. Z tą chwilą jest on użytkownikiem Serwisu Ogłoszeń.

5. W przypadku braku aktywacji konta zgłoszenie wygasa w ciągu 30dni dni od dnia otrzymania informacji email o rejestracji konta. Oznacza to, iż link aktywacyjny wygasa, a konto nie może być założone.

6. Po wygaśnięciu linku aktywacyjnego możliwe jest ponowne zakładanie konta z tego samego adresu email. Link jest ważny przez 30 dni.

7. Zakładając konto Użytkownik oświadcza, iż podane przez niego dane są prawdziwe i że jest on uprawniony do korzystania z podanych przez siebie danych.

8. Użytkownik jest zobowiązany do aktualizacji danych za każdym razem kiedy występuje ich zmiana. W przypadku braku aktualnych danych Serwis Ogłoszeń ma prawo zablokować konto do czasu wyjaśnienia nie dłużej jednak, niż 1 miesiąc. W sytuacji, kiedy po 3 miesiącach Użytkownik pomimo wezwania przez Serwis Ogłoszeń nie uaktualni swoich danych Serwis Ogłoszeń ma prawo do usunięcia konta. W takiej sytuacji zgromadzone środki przepadają.

9. W przypadku danych nieprawdziwych lub nieaktualnych Serwis Ogłoszeń może zablokować i usunąć konto.

10. Każdy użytkownik zamieszczający ogłoszenie w momencie jego aktywacji zobowiązuje się do niepodawania swoich pełnych danych w tym haseł do Serwisu Ogłoszeń osobom trzecim, osobom nieupoważnionym oraz do właściwej ochrony wszystkich danych i haseł.

11. Nie jest możliwe odpłatne lub nieodpłatne zbycie konta Użytkownika w Serwisie Ogłoszeń osobom trzecim.

12. Serwis Ogłoszeń nie ponosi odpowiedzialności za:

a. Treść i jakość zamieszczanych ogłoszeń

b. Zawieranie transakcji w przypadku nienależytego zabezpieczenia sprzętu Użytkownika lub/i podania danych/ haseł osobom nieupoważnionym, osobom trzecim lub/i nienależytego zabezpieczenia danych lub/i haseł

13. W przypadku naruszenia niniejszego Regulaminu i Polityki Prywatności Serwis Ogłoszeń zastrzega sobie prawo do zamknięcia i następnie usunięcia konta Użytkownika.

14. Użytkownik w każdej chwili ma prawo do usunięcia swojego konta. Zawarte przez niego transakcje mogą być rozwiązane tylko na podstawie polskich przepisów prawa.

15. W celu usunięcia konta Użytkownik musi wykonać następującą czynność: przejść do zakładki ustawienia, podać hasła w sekcji usuń hasło.

16. Likwidacja konta łączy się z wygaśnięciem innych umów pomiędzy Użytkownikiem a Serwisem Ogłoszeń, a szczegóły rozwiązania regulują odrębne przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

17. W przypadku usunięcia konta zgromadzone na nim środki przepadają i nie są zwracane Uczestnikowi.

18. Likwidacja konta poza opisanymi wyżej przypadkami zachodzi, gdy:

a. Użytkownik nie zalogował się przez okres dłuższy niż 6 miesięcy. W takiej sytuacji Serwis Ogłoszeń ma/nie ma obowiązek powiadomienia Użytkownika na adres mail podany w Zgłoszeniu w terminie 14 dni przed planowaną datą usunięcia konta.

b. Użytkownik pomimo wezwania go przez Serwis do działania lub zaniechania określonego działania naruszającego przepisy prawa powszechnie obowiązującego lub/i postanowień Regulaminu lub/i Polityki Prywatności nie zastosuje się do wyzwania. W takiej sytuacji zgromadzone na koncie Użytkownika fundusze nie będą mu zwracane.

19. Każdy Użytkownik ma prawo w terminie 14 dni od daty Rejestracji odstąpić od umowy (także zlikwidować konto) bez podania przyczyny. Odstąpienie od umowy winno być wysłane na adres email Serwisu Ogłoszeń. Zgromadzone, a niewykorzystane środki zostaną oddane na konto Użytkownika w ciągu 30 dni.

 

V. Cennik ogłoszeń

1. Wszystkie publikowane w Serwisie Ogłoszeń ogłoszenia są bezpłatne.

2. Publikacja ogłoszenia w Serwisie ogłoszeń poza prawidłowo wypełnionym zgłoszeniem jest możliwa po wybraniu przez Użytkownika wybranego przez siebie pakietu czasu trwania ogłoszenia.

3. Ogłoszenie może być publikowane na 7, 14 lub 30 dni z możliwością wielokrotnego przedłużania o dowolną liczbę razy i o dowolny pakiet

4. Istnieją następujące możliwości wykupienia promowania/wyróznienia/odświeżenia ogłoszeń:

Płatność przelewem (PayPal, Tpay i dotpay)

5. Promowanie ogłoszenia:

a. - 7 dni 15.90 z vat.

b. - 14 dni 25.90zł z vat.

c. - 30 dni  35.90 zł z vat.

6. Wyóżnienie  ogłoszenia:

a. - 7 dni 8 zł z vat.

b. - 14 dni 16 zł z vat.

c. - 30 dni 24 zł z vat.

7. Odświeżenie ogłoszenia:

a. - 7 dni 5 zł z vat.

b. - 14 dni 10 zł z vat.

c. - 30 dni 15 zł z vat.

8. Aktywacja ogłoszenia w Serwisie Ogłoszeń nastąpi z chwilą zaksięgowania płatności na rachunku INTER MEDIA SŁAWOMIR MINGA.

9. Dodanie ogłoszenia jest możliwe po wybraniu czasu trwania  ogłoszenia na określony czas 7,14,30 dni. 

10. INTER MEDIA SŁAWOMIR MINGA wystawia faktury Vat. Faktura VAT będzie generowana w panelu klienta w historii płatności

 

VI Zasady promowania ogłoszeń

1. W celu promowania/wyróżnienia/odświeżenia wystawionego przez siebie Ogłoszenia Użytkownik może je wypromować/wyróżnić/odświeżyć.

2. Promowane/wyróżnione Ogłoszenie będzie znajdowało się na głównej stronie Serwisu Ogłoszeń, na samej górze w swojej kategorii z napisem „promowane,wyróżnione”.

3. Użytkownik może wypromować/wyróżnić ogłoszenie w dowolnej chwili w czasie trwania emisji.

4. Jeden pakiet promujący ogłoszenie (30 zł netto) może być stosowany tylko do jednego ogłoszenia.

5. Opłaty za promowanie/wyróżnienie Ogłoszenia Użytkownik wnosi na następujących warunkach:

 Płatność przelewem elektronicznym (PayPal, Tpay, dotpay)

6. Nie można przenosić usługi „promowania” już wypromowanego ogłoszenia na inne.

7. W przypadku sprzedaży/rezygnacji/zamknięcia ogłoszenia/zamknięcia konta płatności jak i koszt promowania ogłoszenia nie są zwracane.

8. Aktywacja pakietu promowania/wyróznienia/odświeżenia rozpocznie się z chwilą zaksięgowania na konto INTER MEDIA SŁAWOMIR MINGA.

9. Serwis Ogłoszeń nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność ogłoszenia które zostało wypromowane. Rozumie się przez to zwiększone zainteresowanie przedmiotem lub usługą.

10. W przypadku awarii okres publikacji lub/i promowania ogłoszenia ulegają przedłużeniu, patrz rozdział VIII i IX.

 

VII Towary i usługi zakazane oraz bezprawne i niedopuszczalne działania Użytkowników wobec Regulaminu

1. Zabronione jest wystawianie na sprzedaż:

a. Napojów alkoholowych.

b. Papierosów i wyrobów tytoniowych.

c. Dopalaczy, narkotyków, środków odurzających i psychotropowych.

d. Produktów leczniczych, wyrobów farmakologicznych.

e. Przedmiotów będących nośnikiem symboliki faszystowskiej, komunistycznej lub innej totalitarnej.

f. Przedmiotów lub zdjęć zawierające treści nawołujące do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość.

g. Towarów i materiałów zawierających treści erotyczne, pornograficzne i obsceniczne lub sprzecznych z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami oraz nieodpowiednich dla odbiorców poniżej 18 roku życia.

h. Prac magisterskich, dyplomowych, licencjackich, maturalnych, wypracowań i innych prac tego typu.

i. Materiałów wybuchowych i pirotechnicznych, broni, amunicji, której posiadanie lub obrót wymaga uzyskania odpowiedniego pozwolenia lub rejestracji oraz miotaczy gazu, w tym gazu pieprzowego, niezależnie od tego, czy ich posiadanie lub obrót jest ograniczony przepisami prawa.

j. Towarów, które mogą stanowić zagrożenie dla życia ludzi, zwierząt, środowiska lub dla jakichkolwiek środków transportu lub które mogą w jakikolwiek sposób zanieczyścić środowisko.

k. Odpadów, zwłaszcza niebezpiecznych, których utylizacja podlega odrębnym przepisom prawa. W szczególności przepracowanych olejów, drewna i wyrobów drewnianych klejonych, i lakierowanych oferowanych jako opał.

l. Towarów pochodzących z kradzieży, paserstwa, rozboju lub innego przestępstwa lub których import, eksport lub przechowywanie jest zabronione przez właściwe przepisy prawa.

m. Towarów, których treści naruszają dobra osobiste osób trzecich oraz towarów naruszających prawa własności intelektualnej, w szczególności podróbek towarów markowych oraz naruszających prawa autorskie osób trzecich.

n. Towarów podrobionych tzn. towarów oznaczonych w sposób, który może wprowadzić klientów w błąd co do pochodzenia, ilości, jakości, składników, sposobu wykonania, przydatności, możliwości zastosowania, naprawy, konserwacji lub innych istotnych cech towarów.

o. Zwłok i szczątków ludzkich lub zwierzęcych lub organów ludzkich lub zwierzęcych.

p. Żywych lub martwych okazów zwierząt i roślin należących do gatunków umieszczonych w aktualnie obowiązujących aneksach A - D do rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunkowej dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi. W tym również ich części lub produktów pochodnych.

q. Urządzeń połowowych i rybackich, których posiadanie jest ograniczone przepisami prawa.

r. Bankowych kart przedpłaconych.

s. Urządzeń należących do operatorów telefonii komórkowej, telewizji cyfrowej, dostawców Internetu. W tym w szczególności kart NC+, Cyfrowy Polsat.

t. Udziałów w spółkach, obligacji, akcji i innych papierów wartościowych, wierzytelności, jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, polis i produktów ubezpieczeniowych oraz wszelkich instrumentów finansowych oferowanych jako forma inwestowania lub lokowania środków pieniężnych, z wyjątkiem papierów wartościowych w formie materialnej o wartości wyłącznie kolekcjonerskiej.

u. Usług finansowych i ubezpieczeniowych. W tym zwłaszcza pożyczek pozabankowych, pożyczek od osób prywatnych, pożyczek pod zastaw, pomocy w uzyskaniu kredytu, konsolidacji, prowadzenia upadłości konsumenckiej.

v. Usług i przedmiotów związanych z uczestnictwem w tzw. piramidach finansowych.

w. Systemów inwestycji giełdowych oraz systemów do gier liczbowych i zakładów bukmacherskich, jak również usług związanych z udzielaniem pomocy przy przystępowaniu do takich gier i zawieraniu takich zakładów z wyjątkiem oficjalnych publikacji książkowych posiadających nadany nr ISBN.

x. Kluczy seryjnych bez dołączonego oryginalnego oprogramowania.

y. Oprogramowania i przedmiotów przystosowanych do prowadzenia działań naruszających przepisy prawa lub dobre obyczaje. W tym wytrychów, kluczy uniwersalnych, przyrządów do usuwania zabezpieczeń sklepowych.

z. Oprogramowania i urządzeń, których licencja wyklucza możliwość odsprzedaży.

aa. Oprogramowania zawierającego wirusy komputerowe lub inne szkodliwe elementy.

bb. Oprogramowania i urządzeń, które umożliwiają pobieranie informacji o użytkowniku komputera, bądź innego urządzenia bez jego wiedzy.

cc. Oprogramowania i urządzeń służących do usuwania zabezpieczeń, przełamywania blokad i haseł z komputerów, urządzeń, dysków twardych i innych nośników pamięci oraz radioodbiorników samochodowych, jak również informacji, instrukcji i usług związane z usuwaniem lub zakładaniem takich blokad.

dd. Oprogramowania umożliwiającego masowe wysyłanie wiadomości do użytkowników serwisów internetowych, komunikatorów itp., którzy nie wyrazili na to zgody.

ee. Kont w bezpłatnych serwisach internetowych.

ff. Kont, postaci, przedmiotów, i innych walorów w systemach gier online, również sprzedaż "czasu poświęconego" na tworzenie konta/postaci etc.

gg. Kont w programach partnerskich i lojalnościowych oraz usług związanych z takimi programami.

hh. Danych osobowych.

ii. Usług e-mailingu, tj. obsługi masowej korespondencji elektronicznej.

jj. Usług związanych z zachęcaniem do wysłania wiadomości tekstowej na płatne numery SMS.

kk. Zarejestrowanych kart SIM.

ll. Motoryzacyjnych programów serwisowych oraz kluczy do nich.

mm. Dowodów rejestracyjnych oraz kart pojazdów oferowanych bez pojazdów, do których je wydano.

nn. Oprogramowania, przedmiotów, instrukcji i usług związanych z przełamywaniem i obchodzeniem zabezpieczeń pojazdów. W tym otwieraniem i uruchamianiem pojazdów.

oo. Ogłoszeń o pracę:

a. Wymagających od aplikującego opłaty w tym wpłaty zaliczki, opłaty manipulacyjnej etc.

b. Stanowiących udział w programach partnerskich (zarabianie przez klikanie w linki, oglądanie reklam etc.) i piramidach finansowych.

2. Użytkownik/Kandydat/Gość jest zobowiązany do korzystania z Serwisu Ogłoszeń zgodnie z jego założeniami i przeznaczeniem. Działania nie mogą być niezgodne z prawem powszechnie obowiązującymi, postanowieniami Niniejszego Regulaminu, Polityki Prywatności. Działania Użytkownika/Kandydata/ Gościa nie mogą naruszać praw osób trzecich szczególności do wolności, dobrego imienia, godności, z poszanowaniem poglądów innych osób, ich wiary, przynależności religijnej czy etnicznej. Każdy korzystający z serwisu jest obowiązany szanować prawa innych. Nikogo nie wolno zmuszać do czynienia tego, czego prawo mu nie nakazuje.

3. Użytkownik/Kandydat/Gość w szczególności zobowiązuje się do:

a. Niepodejmowania działania które to działanie mogłoby zakłócić prawidłowe działanie Serwisu Ogłoszeń, kont innych Użytkowników, innych Użytkowników/Gości/Kandydatów,

b. Niepublikowania treści niedozwolonych prawem polskim i niniejszym Regulaminem,

c. Niepublikowania informacji niezgodnej z prawdą,

d. Nieukrywania wad przedmiotu wystawionego na sprzedaż, o ile taka wiedzę posiada,

e. Przestrzegania Regulaminu, Polityki Prywatności oraz przepisów prawa w zakresie działania niniejszego Serwisu Ogłoszeń,

f. Potwierdzone przez Serwis Ogłoszeń publikowanie ogłoszeń naruszających prawo powszechnie obowiązującego lub/i Regulamin lub/i Politykę Prywatności spowoduje zablokowanie takiego ogłoszenia oraz zablokowanie Konta Użytkownika. W przypadkach określonych prawem powszechnie obowiązującym powiadamia stosowne organy państwowe,

g. W przypadku wielokrotnego naruszania prawa lub/i Regulaminu lub/i Polityki Prywatności Serwis Ogłoszeń zastrzega sobie prawo do blokady konta, blokady Użytkownika i powiadomienia stosownych organów władzy Państwowej. Zgromadzone przez Użytkownika środki nie podlegają zwrotowi, o ile prawo polskie nie stanowi inaczej,

h. Zablokowanie Użytkownika oznacza niemożność zalogowania się na konto.

 

VII Reklamacje

1. W sytuacji nieprawidłowego działania Serwisu Ogłoszeń, zwłaszcza w przypadku awarii technicznych Serwisu Ogłoszeń Użytkownik/Kandydat/Gość powinien się skontaktować z Serwisem Ogłoszeń za pomocą formularza kontaktowego, emaila lub pod numerem telefonu.

2. Serwis Ogłoszeń pracuje nad prawidłowym działaniem strony i dokłada wszelkich starań by świadczone usługi zawsze były najwyższej jakości.

3. Serwis Ogłoszeń zastrzega sobie prawo do przerw technicznych w godzinach 1-6, po uprzedniej informacji na stronie głównej Serwisu Ogłoszeń.

4. Zgłoszenie winno zawierać: Imię i nazwisko, (nazwę firmy w przypadku Użytkownika Biznesowego), adres email z którego zakładano konto na Serwisie Ogłoszeń, numer ID ogłoszenia, opis problemu oraz oczekiwania Użytkownika związanego z reklamacją.

5. Odpowiedź Serwisu Ogłoszeń musi być udzielona nie dalej niż 3 dni na adres email Użytkownika podany przy rejestracji.

6. W przypadku nieprecyzyjnej treści zgłoszenia Serwis Ogłoszeń może zwrócić się do Użytkownika do doprecyzowania zgłoszenia. W takiej sytuacji termin na odpowiedź może się wydłużyć do 7 dni.

7. W przypadku problemów technicznych Serwisu Ogłoszeń oraz uzasadnionych reklamacji, Serwis Ogłoszeń ma obowiązek niezwłocznego przywrócenia prawidłowego działania strony www.ogloszenia-krajowe.pl.

8. W przypadku problemów technicznych leżących po Serwisu Ogłoszeń Użytkownik ma prawo do rekompensaty w postaci przedłużenia terminu emisji ogłoszenia o okres w którym awaria była po stronie Serwisu ogłoszeń. Wyjątkiem są zgłoszone wcześniej na głównej stronie Serwisu Ogłoszeń przerwy techniczne.

 

IX Postanowienia końcowe

1. Serwis Ogłoszeń zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, Polityki Prywatności i Polityki cookis.

2. Użytkownik/Kandydat/Gość ma obowiązek zapoznać się ze zmianami w dokumencie.

3. Zmiany mogą dotyczyć m.in.:

a. Opłat, organizacji pracy Serwisu Ogłoszeń, danych kontaktowych z Serwisem Ogłoszeń, zmian technicznych, zmian prawnych, warunków publikacji, warunków wyróżniania ogłoszenia,

b. O każdej zmianie Użytkownik zostanie powiadomiony  informacją email.  W terminie 14 dni przed planowaną zmianą Regulaminu, Polityki Prywatności, Polityki cookies, na adres email .

c. Termin powiadomienia może uleć zmianie w sytuacji gdy zapisy prawa polskiego stanowią inaczej,

d. zmiany nie mogą prowadzić do pozbawienia lub ograniczenia praw Użytkownika związanych z nabytymi płatnościami. Wykupione przez Użytkownika pakiety przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane na dotychczasowych zasadach,

e. Do czasu wejścia w życie nowego lub znowelizowanego Regulaminu/Polityki Prywatności/Polityki Cookis stosuje się dotychczas obowiązujące postanowienia,

f. W sytuacji gdy Użytkownik nie zaakceptuje zmienionego dokumentu ma prawo do rozwiązania umowy związanego z posiadanym kontem. Ogłoszenie zostanie usunięte, a wpłacone środki zwrócone na konto Użytkownika.

b. Prawem właściwym dla umów pomiędzy Użytkownikiem a INTER MEDIA SŁAWOMIR MINGA jest prawo powszechnie obowiązujące, o ile przepisy szczegółowe nie stanowią inaczej. Wybór prawa polskiego nie pozbawia Konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa jakie byłoby właściwe w braku wyboru prawa.

c. Wszystkie spory pomiędzy Użytkowaniem a INTER MEDIA SŁAWOMIR MINGA właściciela strony www.ogloszenia-krajowe.pl w ramach usług świadczonych przez Serwis Ogłoszeń rozstrzygają sądy powszechne.

d. Serwis Ogłoszeń nie ponosi odpowiedzialności za jakość wystawionych w Serwisie Ogłoszeń przedmiotów/usług oraz za jakość treści ogłoszeń. W zakresie reklamacji obowiązują przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

e. Każdy Użytkownik może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez niego z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej. http://www.uokik.gov.pl.

f. Użytkownik posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

• Użytkownik uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).

• Użytkownik uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

• Użytkownik może uzyskać bezpłatną informację o pomocy w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Informacje o tym gdzie uzyskać tego typu pomoc można znaleźć m.in. na stronie internetowej Stowarzyszenia Konsumentów Polskich pod adresem http://www.konsumenci.org/pomoc-konsumencka,pomoc-konsumencka,2,27.html.

 

 

ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA